Moralės dilema karo mene

 Nacionalinė vienybė Sun Tzu darbuose traktuojama kaip esminė nacionalinio saugumo prielaida ir pergalės kare sąlyga.

Pagal Sun Tzu, nacionalinė vienybė yra įmanoma tik tokioje valstybėje, kurios vyriausybė rūpinasi žmonių gerove, jų neteisėtai nepersekioja ir nesavivaldžiauja. Karo teoretikų nuomone, Sun Tzu karo meno koncepcijos yra grindžiamos geranoriškumo ir teisingumo principais (benevolence and righteousness).

Politikos kontekste tai reikštų strateginius aljansus arba jų nebuvimą, pilietinį vieningumą ir stabilumą, aukštą moralės lygį armijoje. Kita vertus, siekiant karinės sėkmės priešiškos valstybės vidinio susiskaldymo laipsnis turėtų būti didesnis, o karinių pajėgų moralinė parengtis – žemesnė. Visa tai – atskira tema.

Galima teigti, kad Sun Tzu vienas pirmųjų karo mene pabandė racionaliai įvertinti reliatyvią valdžios galią. Jo strateginės įžvalgos apie intelektinių, moralinių, materialinių bei situacinių veiksnių kompleksiškumo karo sąlygomis suvaldymą laikomos nepaprastai aštriomis ir visada aktualiomis.

“Morality is doing what’s right regardless of what you’re told. Obedience is doing what is told regardless of what is right.”

~H. L. Mencken